เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นผู้นำ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม
ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล พร้อมพัฒนาบุคลากร
และการบริการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)

คำมั่นสัญญา (Promise)

วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)

T

Technology: เทคโนโลยีมาตรฐานสากล

I

Improvement: พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

P

Professional: การทำงานอย่างมืออาชีพ

S

Service Mind: การบริการที่เป็นเลิศ

0
LINE LOGO SVG O&P QUALITY TRADE สวัสดีค่ะ