O&P Quality Trade Company Limited

ข้อสอบสำหรับผู้สมัครงานตำแหน่ง”ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการตลาด”

Assistant Head of Marketing Exam

ประสบการณ์การเกี่ยวกับการตลาดของท่าน


หมวดที่ 1 :: คุณสมบัตินักการตลาด


หมวดที่ 3 :: การจัดการกับข้อมูลเพื่อทำการตลาด


เอกสารรับรอง


กรุณาตรวจสอบคำตอบของท่านก่อนกด"ส่งข้อสอบ"