สมัครงาน

สมัครงาน

รายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร


ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา

ระดับการศึกษา
อาชีวศึกษา

ระดับการศึกษา
อนุปริญญา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท

ระดับการศึกษา
อื่นๆ

ประวัติการทำงาน

ข้อมูลโดยทั่วไป

ความสามารถทางภาษา

ภาษาอังกฤษ/English

ภาษาไทย/Thai

บุคคลอ้างอิง (กรุณาระบุผู้อ้างอิง 3 ท่าน ซึ่งไม่ใช่ญาติพี่น้องที่รู้จัก และคุ้นเคยกับผู้สมัครเป็นการส่วนตัว)

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ถ้าหลังจากที่บริษัทฯ จ้างข้าพเจ้าเข้ามาทำงานแล้ว พบว่าข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

การยินยอมให้แพทย์ตรวจร่างกาย และยอมรับการวินิจฉัยของแพทย์จากการตรวจร่างกายซึ่งถือเป็นที่สุด